"เราเชื่อมั่นว่า การช่างสังเกต
จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และกลายเป็นจุดกำเนิด
ของนวัตกรรมต่างๆ"